Stadgar

Gäller fr o m 7 juni 1995, reviderade 23 maj 2018

§ 1
Föreningens namn är Svensk socialpolitisk förening
Föreningen utgår från arbetarrörelsens, fackföreningsrörelsens, handikapprörelsens och klientrörelsens humanistiska och solidariska människosyn och värderingar samt ett kritiskt medborgarperspektiv
Föreningen ska bedriva sin verksamhet under partipolitisk, facklig och religiös obundenhet.

§ 2
Föreningen har till ändamål

att
bidra till utvecklingen av den svenska socialpolitiken med tyngdpunkt på ett framtidsperspektiv

att
analysera, bevaka och granska utvecklingen av den gemensamma sektorn, fördelningspolitiken samt socialpolitiken i vid mening såsom arbetsmarknadspolitiken, socialförsäkringarna, barn- och ungdomsfrågorna, bostadspolitiken, familjepolitiken, handikappolitiken, hälso- och sjukvården, kriminalpolitiken och socialtjänsten

att
motarbeta de strömningar som verkar för en marginell socialpolitik med starka inslag av handel och välgörenhet.

§ 3
Föreningen har till uppdrag

att
driva idédebatt, göra övergripande analyser, vid särskilda behov ta fram underlag för och genomföra aktioner och uppvaktningar, aktualisera forskningsprojekt, producera material samt arrangera konferenser och seminarier

att
följa och stödja utvecklingen av socialpolitisk forskning |
att
samarbeta med andra nordiska organisationer med likartade värderingar och ändamål.

§ 4
Alla socialpolitiskt intresserade personer som ställer sig bakom föreningens värderingar och ändamål är välkomna som medlemmar.

Medlemmarna ska betala den medlemsavgift som fastställs på föreningsmötet

Föreningsmötet kan utesluta en medlem som med sin verksamhet uppenbarligen skadar föreningen.

Alla medlemmar ska vara anslutna till föreningen som privatpersoner och får i denna egenskap inte uppfattas som företrädare för den organisation, myndighet eller det företag där de är medlemmar eller anställda.

§ 5
Lokal grupp i SSF ska ansluta sig till föreningens värderingar och ändamål och uppdrag som de uttrycks i stadgans paragraf 1, 2 och 3.

Medlemmarna i den lokala gruppen betalar medlemsavgift till huvudföreningen och får samma förmåner som andra medlemmar.

Styrelsen kan besluta att del av dessa medlemsavgifter ska betalas till den lokala gruppen.

§ 6
Föreningens beslutande organ är föreningsmötet och styrelsen

Föreningsmötet består av de medlemmar som har betalat den fastställda medlemsavgiften till föreningen.

Föreningen håller årsmöte under tiden 1 april – 31 maj på dag som styrelsen bestämmer.

Annat föreningsmöte ska också hållas när minst en tiondel av antalet medlemmar i föreningen begär detta
Till årsmötet och till annat föreningsmöte ska medlemmar kallas senast fyra veckor före mötet.

§ 7
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
• Upprättande av röstlängd
• Val av två justeringsmän
• Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt
• Styrelsens berättelse för senaste verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse för samma tid
• Fråga om balansräkningen kan fastställas och hur tillgängliga medel ska disponeras
• Fråga om ansvarsfrihet kan ges styrelsen för dess förvaltning
• Val av ordförande
• Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
• Val av revisorer och revisorsersättare
• Val av valberedning
• Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
• Ärende som styrelsen har hänskjutit till årsmötet eller medlem föreslagit till behandling

Ett ärende som inte har varit uppsatt på föredragningslistan får inte tas upp för beslut på årsmötet.

På annat föreningsmöte får endast avgöras ärenden som har varit uppsatta i kallelse till mötet.

§ 8
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande och minst fem ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

När det behövs får en ersättare utses för en ledamot i styrelsen. Styrelsens ledamöter och ersättare väljs vid föreningens årsmöte för två år.

§ 9
Styrelsen företräder föreningen, bevakar föreningens intressen och sköter föreningens angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden som det inte bestäms annorlunda om i dessa stadgar.

Styrelsen ska särskilt verkställa av föreningsmöte fattade beslut verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning utge ett internt medlemsblad vid behov utse föreningens anställda samt fastställa arbetsbeskrivningar för dessa sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och se till att räkenskaper förs över dessa till föreningens årsmöte avge redovisning för senaste räkenskapsår samt förslag till budget och verksamhetsplan för följande räkenskapsår.

Styrelsen sammanträder när ordförande kallar eller minst tre ledamöter av styrelsen begär det.

Kallelse med föredragningslista ska i god tid före sammanträdet tillställas ledamöter och ersättare. Ordinarie ledamöter ska vid förfall kalla sin personliga ersättare.

§ 10
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen ska för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Vid det sista mötet ska ett sådant beslut biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

Föreningsmöte som slutgiltigt upplöser föreningen ska även besluta om hur föreningens tillgångar ska disponeras.

§ 11
Dessa stadgar träder i kraft den 7 juni 1995, har reviderats den 23 maj 2018 och gäller till dess föreningen beslutar om ändring.

Rulla till toppen
Scroll to Top