Framtidens socialtjänst – en lägesbeskrivning kring översynen av sol

Arbetet kring att revidera och förnya socialtjänstlagen är nu på sitt upplopp, utredningen ska lämnas till socialministern den 1 juni i år. Yvonne Ahlström, ledamot i Svensk socialpolitisk förenings styrelse sitter i utredningens expertgruppen för Akademikerförbundet SSR. Här delar hon med sig av hur arbetet med Framtidens socialtjänst går.

Ökad professionalisering

Ett utökat handlingsutrymme för professionen är en av de viktigaste frågorna om utredningen har en ambition att forma Framtidens socialtjänst. Ett av stegen som måste tas är att politikerna inte ska besluta i socialtjänstens individfrågor, utan det är en uppgift för professionen. Denna fråga kommer tyvärr inte att behandlas inom ramen för utredningen, utan istället har utredningen lovat att de kommer att föreslå att frågan ska utredas vidare i en ny utredning. En annan viktig fråga är att socialtjänstens insatser ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kommer att införas en ny bestämmelse i lagen kring detta. I det förslag som ligger just nu finns en passus att det ska ske när det är möjligt och lämpligt. Det är en försvagning på en annars viktig ny bestämmelse -när skulle det t ex inte vara lämpligt? Nu finns det diskussioner om att ta bort orden möjligt och lämpligt, vilket är alldeles utmärkt. Behörighetsregleringen kring arbetet med barn och unga finns kvar, en önskan vore naturligtvis att behörighetsregleringen även ska innefatta fler områden och fler målgrupper, men den förändringen kommer inte att ske.

Lagstadgade målgrupper

Utredningen har i sitt uppdrag att se över om socialtjänstens nuvarande målgrupper ska pekas ut som de görs idag. Efter några vändor ser det ut som målgrupperna kommer att vara kvar, vilket är positivt. Risken är att det som inte är utpekade ansvarsområden i lagstiftningen inte heller prioriteras. Biståndsparagrafen föreslås delas upp i två paragrafer, en som berör ekonomiskt bistånd där är grunden som idag ”skälig levnadsnivå” och en kring bistånd till livsföringen där grunden ändras till ”skäliga levnadsförhållanden”.

Förebyggande arbete

Socialtjänsten ska inriktas på förebyggande arbete, kring detta finns en stor samsyn. Det är dock viktigt att det finns rätt förutsättningar och politiska prioriteringar så att detta blir verklighet. Det som fattas är att kommunen, inklusive socialtjänsten också får ett brottsförebyggande uppdrag. Detta kommer inte utredning att behandla, då den frågan är föremål för en annan utredning som initierats genom regeringens sk 34-punkts program mot gängkriminalitet. Idag vittnar många socialsekreterare och skolkuratorer om svårigheter att nå barn och unga då föräldrarna säger nej till kontakt. Därför finns det behov av utökade lagliga möjligheter att kunna tala med barn och ge insatser trots att föräldrarna motsätter sig det. Tyvärr behandlas inte denna fråga heller, då det ligger som ett uppdrag till socialstyrelsen inom ovannämnda 34-punkts program.

Lättillgänglig socialtjänst

En omfattande kritik mot socialtjänsten har varit att de höga trösklarna, att det är svårt att ge och få insatser på ett enkelt sätt. Till exempel att den enskilde på ett mer tydligt sätt kan definiera sitt hjälpbehov och som en följd av detta söka den hjälp och det stöd som hen behöver.Utredningen har öppnat upp för en förenkling genom att insatser från socialtjänsten föreslås kunna ges på två sätt dels som bistånd (insatser som föregås av en individuell biståndsprövning) dels som service (insatser utan individuell biståndsprövning). Vissa insatser är undantagna från att ges som service, som placeringar utanför hemmet, ekonomiskt stöd, rätt till särskilda boendeformer, men mycket annat kan ges som service. Det är positivt att socialtjänsten blir mer tillgänglig men det är inte helt komplikationsfritt. En biståndsprövning som genomförs på ett förtroendefullt och professionellt sätt är en viktig del för det sociala arbetet, det kan också vara början till en möjlig förändring. Även hemtjänst ska kunna ges som service, självklart finns det fördelar för äldre att slippa en biståndsprövning, men när det gäller omvårdnad och omsorgsinsatser krävs en noggrann bedömning så att de äldre verkligen får rätt insats och framförallt tar emot behövliga insatser, vilket inte alltid är givet.

Relaterade inlägg

Rulla till toppen
Scroll to Top