Kallelse till årsmöte

Tid: Onsdag 5 maj cirka 17.00 (efter studiedagen)
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41, 2a vån

Ur stadgan:
”Föreningen håller årsmöte under tiden 1 april – 31 maj på dag som styrelsen bestämmer.”
”Till årsmötet och till annat föreningsmöte ska medlemmar kallas senast fyra veckor före mötet.”
”Föreningsmötet består av de medlemmar som har betalat den fastställda medlemsavgiften till föreningen.”

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande av röstlängd
5. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt
6. Styrelsens berättelse för senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse för samma tid
8. Fastställande av balansräkningen och hur tillgängliga medel ska disponeras
9. Fråga om ansvarsfrihet kan ges styrelsen för dess förvaltning
10. Val av ordförande
11. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
12. Val av revisorer och revisorsersättare
13. Val av valberedning
14. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
15. Mötet avslutas

Stockholm 4 mars 2010

Ursula Berge
Ordförande

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg